COPPA MIV, performance SOBAT

COPPA MIV, performance SOBAT